ටි 20 ටි රිකටි තරගා වලිය සදහා ඡනාධිපති මංදිරයේන් කරන ලද ආරාධනයකට නයිඡිරියා රඡය නයිඡිරියා රිකටි කන්ඩායම අද අළුයම 4.45ට දිවයිනට පැමිනිහ.
Video Rating: 0 / 5