http://www.9jatube.tv C.A.C Good Women Choir – Odun Nlo Sopin.
Video Rating: 4 / 5

Học tiếng Anh: http://www.facebook.com/Words.and.Idioms hiệu quả, nhanh chóng: Các chương trình của VOA Learning English for Vietnamese (http://www.voatiengv…
Video Rating: 5 / 5